Enerji Santralleri

User Muhendislik - Sektörler

ATLAS ENERJİ ÜRETİM A.Ş. HATAY

USER MÜHENDİSLİK olarak Sonik Temizleme ürünlerimizle çeşitli birçok kuruluma sahibiz. Biz enerji santrallerinde; işaretlenmiş bölümlerde uygulama yapmaktayız. Bugün kurulumlarımız sorunsuz ve başarılı bir şekilde çalışmaktadır.

User Muhendislik - Sektörler

Başarılı kurulum alanlafrımız SPH-RHT-ECO-Filtreler, Silolar vb'dir.

Kömür-Linyit-Fuel-oil – Biokütle- gibi yakıtların yanması sonucu elde edilen kimyasal enerji termik santrallerde elektriğe çevrilir. Bu santraller oldukça kompleks yapıda olup dünya üzerinde birçok ülkenin elektriğini sağlamada büyük rol oynamaktadır. Termik santraller kısaca kömür türevi ve diğer yakıtların belirli sistemlerde yakılması sonucu açığa çıkan kimyasal enerjiyi çeşitli sistemlerle mekaniğe, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir. Bu tesislerde değişik kazan sistemleri kullanılmaktadır.

Yakıtın çeşitli ateşleme sistemleri ile yakılıp ısının elde edildiği bölümdür. Kazan sıcaklığı kazanın türüne göre 800-1300°C arasında değişir. Enerji santrali kazanlarının birçok çeşidi vardır. Bunlardan bazıları:

 • Pulverize Kazanlar
 • Sürüklemeli Kazanlar
 • Akışkan Yataklı Kazanlar
 • Akışkan Yataklı Kazanlar
 • Biomas Kazanları
User Muhendislik - Sektörler

Santral Verimine Yakıt Etkileri

Kömürle çalışan termik elektrik santralinde ana hammadde girdisi fosil yakıt KÖMÜR dür. Kazanda yakılacak kömürün kimyasal ve fiziksel özellikleri kazanın dizayn edildiği değerlere uygun olması gereklidir. Ancak bu durumda kazandan yüksek performans ve verim alınabilir. Bu durumda santral verim ve performansını doğrudan etkiler. Türkiye'de termik santrallerde yakılan kömürler genelde içerdikleri kül oranı ve su miktarları nedeniyle yakıldıkları kazanların dizayn değerlerinin dışına çıkarlar. Buhar kazanının dizaynedildiği kömürde bulunması gereken yüzde kül oranından fazla kül miktarı içeren kömürler, kazan içerisinde de üretimi etkileyen büyük sorunlara neden olurlar. Bu durumda kazan içerisinde fazla kül oluşacağından kazan basınçlı boru Sistemlerinde aşınmalar artacak, özellikle kızdırıcı ve ekonomizerler de boru patlamaları meydana gelecektir. Ayrıca aşırı kül ve cürufların kazandan atılmaları aksayacak ve ünitede yük düşümüne veya ünitenin devre dışı kalmasına sebebiyet verecektir.

Kirlenmeler, ısı birikimini arttırır. Normal bir çalışma periyodu ya da temiz bir çalışma durumunun farkı, yığın sıcaklıklarının artışından dolayı boiler tüplerinin yüzeylerinden bile tahmin edilebilir.

Kazan verimlilik kaybı baca gazı sıcaklığı her 400 F (4,44 0C )için, yaklaşık % 1'dir.

Temiz boiler için, yüksek sıcaklıktaki ortamda ısı transfer yüzeyleri; Isıtma hattı üzerinde kurum birikmesi, boiler ısı transfer yüzeylerinin, ısı transferini engeller. Boiler su kazanına daha az ısı transferi yapıldığı zaman, daha fazla ısı miktarı baca gazları üzerinde kalır ve ısı birikim kaybı oluşur.

Tabloda görüldüğü üzere, her 1/32 inch kalınlığındaki kurum tabakası, boiler verimini %2,5 düşürür.

Kirlenmeye Bağlı Olarak Boiler Verimlilik Düşüşü
Kurum Tabakası Kalınlığı 1/32 inch. 1/16 inch. 1/8 inch.
Boiler Verim Düşüş Oranı 2,50% 4,50% 8,50%

* Çıkarılan Uygulama Notu - Endüstriyel Gaz kazanlar için Enerji Verimliliği Operasyon ve Bakım Stratejileri, Pasifik Gaz ve Elektrik Şirketi, Mayıs 1997.USA

User Sonic Soot Blower (User Sonik Kurum Üfleyiciler)

Ses ile temizliğin en büyük avantajlarından biri de - ses basınç seviyesi yeterince yüksek ve baca gazı hızının en az yaklaşık 5 metre / saniye olduğu her yerde temizleme etkisi elde edilecek olmasıdır. Bu, kalın ve kanatlı kazan tüp paketinin ortasında da bu etkiye sahip olacağınız anlamına gelir. Ses basıncı seviyesi yeterince yüksek olduğunda - her yüzey üzerinde sınır tabakası - neredeyse sıfıra çökecektir. Bu, kendi baca gazı hızınızın biriken kül parçacıklarını uçuracağı anlamına gelir. Çok sık temizlik yaptığımız için, bu durum - diğer temizlik yöntemlerle karşılaştırıldığında- kül birikmesi ortalama kalınlığının daha az olacağı anlamına gelir. Bu durum ısı transferi artması anlamına da gelir.

Isı değiştiricisi ve özellikle ekonomizöre ek bir etki olarak - her 7-10 dakikada 10 saniye için baca gaz akışına bırakılacak olan zirve kül hacminin daha az olacağı – ve böylelikle mevcut filtre emme kapasitesi için kolaylık sağlaması söylenebilir.

User Muhendislik - Sektörler
User Muhendislik - Sektörler

Sonic Etkinin Buhar Kurum Üfleyiciler İle Karşılaştırılması

Sonic Kurum Üfleyicilerde temel prensip Boru demetleri üzerinde , sıcak baca gazının taşımış olduğu küllerin, gaz geçişi esnasında boru yüzeylerine bırakmakta olduğu kül parçacıklarını birbirlerine bağlanmaya ve yüzeyleri kaplamaya zorlayan gücün üzerinde bir enerji seviyesine sahip olan ses dalgası meydana getirmektir. Yani parçacıklar sert bir tabaka oluşturmadan kurmuş oldukları bağlardan (yüzey ve diğer partiküller ) ayırarak yığılım oluşumunu engellemektir. Birikim yüzeylerinde tutunmamış kül gaz akışı ile ESP veya Torba filtre sistemine tahliye olmaktadır. Grafikte görüleceği üzere Buhar kurum üfleyiciler ile çalışmakta olan bir sistem için, kül oluşum yoğunluğu ve etkisi baca gazı ısı artış oranı, Sonic kurum üfleyicilere oranla %50 den çok daha fazladır.

Aşağıda vermiş olduğumuz küllenme şekil grafiğimizde Buhar Kurum Üfleyici ve Sonic Kurum Üfleyici ile örnek bir model olarak oluşturulmuş kazan sistemi içerisinde oluşan kül yoğunluğunun zaman içerisinde baca gazı ısı artışını göstermektedir. 1,5 MW kapasiteli bir sistemde baca gazı çıkış sıcaklığımız optimal seviyede 150 oCdir. Ancak 48 saatlik bir süre sonrasında içeride oluşan kül yoğunluğu sebebi ile bu eksoz gazı ısısı 25 oC ‘lik bir artış göstermektedir. Bu sonuç olarak bize %1,2’ lik bir enerji kaybı oluşturmaktadır.

User Muhendislik - Sektörler

Buhar Kurum Üfleyiciler genellikle vardiya değişimleri esnasında veya çok özel şartlar için tesisin belirlemiş olduğu zaman aralıklarında devreye alınmakta ancak devreye alınış aralıkları genellikle uzun beklemeler içermektedir. Bu beklemeler esnasında birikim yapan kül zamanla ısı sebebi ile yüzeylerde yapışarak kalın katman oluşumuna sebep olur. Ayrıca buhar kurum üfleyici sistemler başlangıç noktalarında oluşturdukları etkiyi daha derin bölgelerde sağlayamazlar. Yani etki her noktada eşit olamaz. Bu işlem için sistemin üretmiş olduğu kuru buhar kullanımına ihtiyaç duymaktadır aynı zamanda enerji kaybına neden olmaktadır

User Sonic Kurum üfleyicilerde ise durum tamamen farklıdır. Sistemimiz sadece 6 bar basınçlı hava ile çalışmakta olup, devreden kuru buhar tüketimi yapmaz. Ses etkisi sistemlerinizi için software programlarımızda detaylı olarak incelenip, ses basıncının en uzak noktada 135 dB ses basıncında te sabit kalması planlanarak kurulum yapılacağı için, etkinin her kademede eşit ve yıkıcı olması sağlanmaktadır. Sistemin proses üzerinde kül yoğunlukları ve küllenme durumu dikkate alınarak çalışma insonasyon döngüsü otomatik olarak programlanacağı için, daha sık aralıklarla işleme girmesi sonucu ısı iletim yüzeylerinde birikim ve ısıya bağlı katman oluşumunu engelleyecektir. Buhar kurum üfleyicilerin ısı iletim yüzeyleri üzerinde zamanla oluşturdukları yıpranmalar ve buna bağlı materyal değişimleri bilindiği üzere yaşanan ve tesislerin pahalı uzun süreli duruşlarına sebep olmaktadır. Sonic kurum üfleyicilerde ise ısı iletim hatları üzerinde herhangi bir tahribat oluşumu söz konusu değildir. Sonic sisteme bağlı duruşlar olmayacaktır.

User Muhendislik - Sektörler

User Sonic temizlemeyi kullanmanın en güçlü argümanlarından birisi sürekli yöntem ısı transfer yüzeylerinde birikim oluşmasını engellediğidir. User Sonic Temizleme çok sayıda farklı enerji santrali uygulamasında düşük masraflı çözüm olduğunu ıspat etmiştir. Sistem Petrol, Kömür veya biyoyakıtla çalışan enerji santrallerinin kızdırıcılardan elektro statik çökelticilere (ESP) ve filtreleme birimlerine kadar tüm kısımlarında tam anlamıyla başarılı bir şekilde kurulmuştur. Standart kurum üfleyicilerde durum çok farklıdır. Yukarıda gösterilmiş olan grafikte çalışma döngüsü olarak çok daha fazla periyoda sahiptir. Bir çalışma günü içerisinde 2 defa devreye alınan bir Buhar üfleyici ile sadece 1 periyod için karşılaştırdığımızda, yani 12 saatlik bir sürede bize %90 daha fazla çalışma döngüsü sağlamaktadır. Sonic Temizlemenin maliyeti diğer temizleme yöntemlerine göre oldukça düşüktür. (Aynı hacimdeki buharlı kurum üfleme sistemiyle yapılan temizlemeye kıyasla işlem masrafı yarıdan daha azdır.)

User Muhendislik - Sektörler

Enerji Santralinde SuperHeaterEkonomizerAirHeater hattına yerleştirilmiş bulunan User SonicKorna etki alanları

User Muhendislik - Sektörler
User Muhendislik - Sektörler

Bu etki temel olarak enerji santralleri için ;

 • Yakıt tüketimini yaklaşık olarak %2 azaltarak, devamlı olarak Temiz Sıcaklık aktaran yüzeyler
 • Kapatma sıklığının azalması ile aşağıdaki durumların ortaya çıkması:
  • Akü Boşalımı için Kullanılan Günlerin Azalması
  • Bekleme Durumundaki Günlerin Azalması
  • Elle Temizleme Gerekliliğinin Azalması
  • Kazanın Çalıştırılması için Kullanılan Günlerin Azalması
  • Kazan Yapısındaki Yıpranmanın Azalması
  • Daha Verimli Isı ve Güç Üretimi
 • Boru Ömrünün %20'ye Kadar Artmasını Sağlayarak Yüzeylerde Mekanik veya Yıpratıcı Etki Olmaması
 • Düşük Enerji Tüketimi
 • Düşük Bakım Masrafı
 • Ayrıca, buhar türbininden mevcut Buhar kurum üfleyiciler için yüksek basınçlı ara buhar çekilmediğinden santralin üretim gücünde ilave olarak %5-10 kadar daha fazla artış meydana gelir.